Ochrana osobných údajov

STRUČNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 • Kto je správcom Tvojich osobných údajov?
  Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť Richard Guth- RGB Textil, Záhradná 5, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 55 187 820, DIČ: 1128534594 zapísaná na Okresnom úrade Bardejov v obchodnom registry vložka číslo: 760-23987 , e-mail: rgb.textil@gmail.com tel .: +421 949 186 121 (ďalej len " Správca ")..
 • V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?
 • Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom? O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len "nariadenie GDPR") a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.
 • Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:
 • Právny titul: Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť
  Účel:
 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácii
 • zákaznícky program
 • Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;
  Účel:
 • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
 • Vo vybraných prípadoch posudzovania Tvojej dôveryhodnosti;
 • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.
 • Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona
  Účel:
 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;
 • Vedenie účtovníctva;
 • Elektronická evidencia tržieb.
 • Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?
  Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
 • Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;
 • údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu.
 • Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
  Tvoje osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich udelil/
 • Kto je príjemcom osobných údajov
  Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo poštových služieb;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutí Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pro ochranu našich oprávnených záujmu (napr. súdom atp.);
 • pokiaľ nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údajov však zaisťujeme všetky Tebe uvedené práva.
 • Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?
  Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:
 • Právo na prístup - môžeš Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Správca Ti poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Požiadať môžeš prostredníctvom e-mail adresy: rgb.textil@gmail.com
 • Právo na opravu - môžeš Správcu požiadať o opravu nepresných nebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame
 • Právo na výmaz - môžeš Správcu požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich situácii:
 • osobné údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
 • odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
 • vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaní Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
 • Tvoje osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Tvoje osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie nebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
 • Právo na obmedzenie spracovania - môžeš Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:
 • Poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš výmaz týchto údajov a miesto toho zadáš o obmedzení ich použitia;
 • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale Ty ich požaduješ pro určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • Vzniesol/a si námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na dostupnosť údajov - v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa Ťa týkajú, a ktoré si poskytol Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tím, že týmto právom nesmie býť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • Právo na odvolanie súhlasu - pokiaľ je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, pre ktoré si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
 • Právo vzniesť námietku - môžeš kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov u Správcu pro účely priameho marketingu prevadeného na základe oprávneného záujmu Správcu
 • Právo podať sťažnosť - máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
  O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, pokiaľ nie si našim registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pro získanie žiadneho tovaru nebo služby z ponuky našej spoločností. .
 • Dá sa odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov?
  Súhlas udelení pro marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.
 • Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
 • Svoj súhlas s spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomne na adresu našej Spoločnosti alebo na e-mail:rgb.textil@gmail.com
 • Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Tvojho súhlasu?
  Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.
 • Ďalšie informácie ochrany osobných údajov v obchodných podmienkach Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach.